NuanNanE 发表于 2020-8-5 10:16:22

微电影|推理|连续剧|【刺破雨幕的雷声】


https://upimg.hiwbb.com/large/69605896ly1ghfpgswdmej20zk0m83zr.jpg村庄杀人案
https://upimg.hiwbb.com/large/69605896ly1ghfpj8qm43j216i0rb7ol.jpg
凶手锁定
https://upimg.hiwbb.com/large/69605896ly1ghfpkdnnc9j21d50q37wh.jpg

本以为仅仅是一桩杀人案
可谁知背后又隐藏着很多秘密

神秘人又与此案有什么关系
https://upimg.hiwbb.com/large/69605896ly1ghfpmfxetej212i0poqes.jpg
剧情线索 环环相扣每集结局 高能烧脑
https://upimg.hiwbb.com/large/69605896ly1ghfpothlg5j21b60pw7wh.jpg
https://upimg.hiwbb.com/large/69605896ly1ghfppwhv6nj21e20qm7wh.jpg


在下面平台发布预计每周更新一集

爱奇艺
第一集:https://www.iqiyi.com/v_19rx8ok3gk.html
第二集:https://www.iqiyi.com/v_19rwz0ch4w.html
第三集:https://www.iqiyi.com/v_19rwz0ch4w.html

bilibili
第一集:https://www.bilibili.com/video/BV1fE411T7d3
第二集:https://www.bilibili.com/video/BV137411Z7da
第三集:https://www.bilibili.com/video/BV1jh411Z7iC

优酷
第一集:https://v.youku.com/v_show/id_XNDY0MTI5NjQ1Ng==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_2.dtitle
第二集:https://v.youku.com/v_show/id_XNDY0MTMwMzkxMg==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_1.dtitle剩余剧集将陆续发布,敬请各位期待!
页: [1]
查看完整版本: 微电影|推理|连续剧|【刺破雨幕的雷声】